THIỆP MỜI THAM DỰ: LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM BÌNH LONG ANH DŨNG (từ Nam California)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Trưởng ban tổ chức: Nguyễn Nam Hùng, nguyên y sĩ Tiểu Đoàn 5 Quân Y – Sư Đoàn 5 Bộ Binh – Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Mọi chi tiết để đóng góp và giữ chỗ, vui lòng liên lạc Lê Cảnh Sao: 714-808-3602.