GIẢI THƯỞNG TRẦN VĂN BÁ 2020: THẦY GIÁO NGUYỄN NĂNG TĨNH

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Le Prix “Trần Văn Bá” 2020
đã được trao cho Ông – a été remis à Monsieur
Nguyễn Năng Tĩnh
NguyênNangTinh
ĐÓNG GÓP TÀI-CHÁNH / SOUTIEN FINANCIER
Năm nay, với cơn dịch COVID-19, Cộng-Đồng Việt-Nam tại Liège rất tiếc đã phải hủy-bỏ tất cả mọi sinh-hoạt cộng-đồng. Bữa Cơm và Đêm Văn-Nghệ “Giải-Thưởng Tinh-Thần Trần Văn Bá 2020” cũng bị bãi-bỏ, vì vậy CĐVN/Lg kêu gọi Qúy Vị đóng góp tài-chánh qua Internet hoặc qua trương-mục của CĐVN/Lg, xin đa-tạ !!!
Cette année, avec la pandémie du COVID-19, la Communauté Vietnamienne de Liège a dû, avec regret, annuler toutes ses activités. Le Souper et Concert “Prix Trần Văn Bá 2020” a également été annulé, c’est pourquoi la CVLg fait appel à votre soutien financier en utilisant Internet ou en transférant vos dons au compte de la CVLg, merci infiniment !!!
1.—>Internet : https://gf.me/u/y3wfk6
2.—> Communauté Vietnamienne de Liège : BE35 7795 9250 5437 
https://www.youtube.com/watch?v=Urz9HAi6U5Q&feature=youtu.be