MẠNG LƯỚI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM KẾT THÚC ĐẠI HỘI LẦN THỨ XV

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Thông Cáo Báo Chí
Ngày 23 tháng 8 năm 2021
 

  Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam Kết Thúc Đại Hội Lần Thứ 15 

  Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (MLNQVN) đã tổ chức Đại Hội lần thứ 15 tại Little Sàigòn, California, Hoa Kỳ, trong ngày 22 tháng 8 năm 2021. 

Vì tình trạng dịch bệnh Covid-19, đa số các thành viên đã tham dự qua phương tiện ZOOM, và chương trình Đại hội cũng được rút ngắn trong vòng 1 ngày, thay vì hai ngày như những kỳ đại hội trước đây. 

Đại Hội đã kiểm điểm hoạt động của MLNQVN trong hai năm qua trong các lãnh vực thông tin-giáo dục, yểm trợ quốc nội, và vận động quốc tế.  

Tiếp theo bài phân tích và nhận định của LS Nguyễn Văn Đài, về đề tài “Góp ý về phương cách yểm trợ hữu hiệu phong trào đấu tranh nhân quyền trong nước trong tình hình mới”, Đại hội đã thảo luận và đề ra sách lược và các công tác quan trọng cho thời gian tới. Hai công tác được đặc biệt lưu tâm là ứng dụng các phương tiện truyền thông hiện đại trong  đấu tranh nhân quyền và và yểm trợ những nhà hoạt động nhân quyền gặp khó khăn. 

Đại Hội đã bầu Ban Điều Hành và Ban Giám Sát cho nhiệm khóa 2021-2023. Các thành viên sau đây được tín nhiệm vào Ban Điều Hành mới: TS Nguyễn Bá Tùng, Bà Tâm An, và Ông Đoàn Thế Cường. Các thành viên sau đây được tín nhiệm vào Ban Giám Sát mới: GS Đỗ Anh Tài, GS Nguyễn Chính Kết và Ông Vũ Hoàng Hải. Đại Hội cũng đã thông qua Bản Tuyên Bố trước tình hình nhân quyền hiện nay tại Việt Nam. Sau đây là nguyên văn Bản Tuyên Bố: 

*********

Tuyên Bố của Đại Hội Mạng Lưói Nhân Quyền Việt Nam Kỳ Thứ 15 

Đại Hội Kỳ Thứ 15 của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, được tổ chức tại Little Saigon, Nam California, Hoa Kỳ vào ngày 22 tháng 8 năm 2021, nhận định rằng: 

– Tình hình nhân quyền tại Việt Nam càng ngày càng tồi tệ hơn. Trong thời gian trước và sau đại hội ĐCSVN lần thứ 13 và kỳ bầu cử Quốc hội khóa 15, nhà cầm quyền CSVN đã gia tăng bóp nghẹt các quyền tự do căn bản của người dân như quyền tự do ngôn luận, tự do đi lại, tự do tập họp… Số người bị bắt bớ và giam giữ một cách độc đoán đã vượt kỷ lục; và các bản án bất công họ phải chịu khắc nghiệt bội phần so với các bản án cùng một cáo buộc như những năm trước. 

– Đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát, chính quyền CSVN đã lạm dụng những quy định chống dịch để gia tăng trấn áp những tiếng nói bất đồng; trong lúc đó đại đa số dân nghèo bị dồn vào hoàn cảnh sống khốn cùng gây nên do sự quản lý xã hội tồi tệ và bất công của chính quyền các cấp. 

Từ những nhận định trên, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam long trọng tuyên bố: 

  1. Nhà cầm quyền CSVN phải ngưng ngay việc bắt bớ và giam giữ tùy tiện, trả tự do lập tức và vô điều kiện cho tất cả những người hoạt động ôn hòa cho nhân quyền, và chấm dứt lạm dụng các biện pháp chống dịch bệnh để hạn chế các quyền căn bản và bắt bớ những người bất đồng chính kiến.
  2. Việc chống dịch Covid-19 và cứu trợ các nạn nhân phải được thi hành một cách minh bạch, không kỳ thị.
  3. MLNQVN tích cực hỗ trợ những cá nhân và các tổ chức ở trong nước đang nỗ lực quảng bá và tranh đấu cho các quyền căn bản của con người;
  4. MLNQVN kêu gọi người Việt hải ngoại tiếp tục đẩy mạnh công việc yểm trợ hoạt động đấu tranh nhân quyền ở Việt Nam; đặc biệt đồng hương người Mỹ gốc Việt tích cực vận động cho Dự luật Nhân quyền Việt Nam 2021 (HR 3001).
  5. MLNQVN kêugọi cộng đồng quốc tế, nhất là những quốc gia có giao thương với Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, áp lực nhà cầm quyền Việt Nam phải thực thi nghĩa vụ tôn trọng các quyền căn bản của con người mà họ đã cam kết khi gia nhập các công ước quốc tế về nhân quyền.

Little Saigon, Nam California, Hoa Kỳ, ngày 22 tháng 08 năm 2021

*****************

Press Release 

August 23, 2021 

  Vietnam Human Rights Network concluded its 15th  Congress 

  The Vietnam Human Rights Network (VNHRN) held its 15th  Congress in Little Saigon, California, USA, on August 22, 2021. 

Due to the Covid-19 situation, most of the members attended via ZOOM, and the Congress program was also shortened within one day instead of two days like previous congresses. 

The Congress reviewed the VNHRN’s activities over the past two years in the areas of information – education, support for human rights activists, and international advocacy. 

Following the guest speaker Nguyen Van Dai’s speech on the topic “how to effectively support the  Vietnamese human rights movement in the current situation,” the Congress discussed Vietnam’s current situation and set out essential strategies and tasks for the time to come. The effective use of modern media to fight for human rights and support for human rights activists in difficulties are singled out as the most momentous tasks. 

The  Meeting elected the Executive Board and Supervisory Board for the term 2021-2023. The following members are trusted in the new Executive Board: Dr. Nguyen Ba Tung, Ms. Tam An, and Mr. Doan The Cuong. In addition, the following members are elected for the new Supervisory Board: Prof. Do Anh Tai, Prof. Nguyen Chinh Ket, and Mr. Vu Hoang Hai. 

The Congress also approved the Declaration on the current human rights situation in Vietnam. The following is the full text of the Statement: 

STATEMENT OF THE VIETNAM HUMAN RIGHTS NETWORK’S 15TH  CONGRESS 

The 15th Congress of the Vietnam Human Rights Network, held in Little Saigon, Southern California, the USA, on August 22, 2021, observes that: 

– The human rights situation in Vietnam is getting worse and worse. Before and after the 13th Congress of the CPV and the 15th National Assembly election, the Vietnamese government has increased repression of fundamental freedoms such as freedom of speech, movement, and assembly… The number of people being arbitrarily arrested and detained has surpassed any record; the unjust sentences they had to endure were much harsher than those of the exact charges in previous years. 

– Especially during the outbreak of the Covid-19 epidemic, the Vietnamese government abused anti-epidemic regulations to increase suppression of dissenting voices; Meanwhile, the vast majority of the poor have been pushed into misery and despair caused by the government’s mismanagement and injustice policy. 

From the above observations, the Vietnam Human Rights Network solemnly states: 

  1. The Vietnamese government must immediately stop arbitrary arrests and detention, immediately and unconditionally release all peaceful human rights activists, and stop abusing anti-epidemic measures to limit fundamental rights and persecute dissidents;
  2. The Vietnamese government must fight against the Covid-19 epidemic and provide relief to the victims in a transparent, non-discriminatory manner;
  3. VNHRN actively supports individuals and organizations in Vietnam who are making efforts to promote and fight for fundamental human rights;
  4. VNHRN calls on overseas Vietnamese to continue to step up their work to support human rights struggles in Vietnam, especially Vietnamese-American compatriots, to actively campaign for the 2021 Vietnam Human Rights Bill (HR 3001).
  5. VNHRN calls on the international community, especially those countries that have traded with the Socialist Republic of Vietnam, to pressure the Vietnamese government to fulfill its obligation to respect fundamental human rights that it has committed to honoring when ratifying international conventions on human rights.

Little Saigon, Southern California, USA, August 22, 2021 

Vietnam Human Rights Network

8971 Colchester Ave.

Westminster, CA 92683 – USA

(714) 657-9488

http://vietnamhumanrights.net