LỄ TANG GIÁO SƯ, TIẾN SĨ, KHOA HỌC GIA (TOÀN PHONG)- ALPHONSÔ NGUYỄN XUÂN VINH (từ Nam California July 28th +29th 2022)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Part 1_LỄ TANG GIÁO SƯ, KHOA HỌC GIA (TOÀN PHONG) ALPHONSÔ NGUYỄN XUÂN VINH: PHÁT TANG & THĂM VIẾNG 

Part 2_LỄ TANG GIÁO SƯ, KHOA HỌC GIA (TOÀN PHONG) ALPHONSÔ NGUYỄN XUÂN VINH: VINH DANH & TƯỞNG NIỆM

Part 3_LỄ TANG GIÁO SƯ, KHOA HỌC GIA (TOÀN PHONG) ALPHONSÔ NGUYỄN XUÂN VINH: THÁNH LỄ TIỄN BIỆT 

Part 4_LỄ TANG GIÁO SƯ, KHOA HỌC GIA (TOÀN PHONG) ALPHONSÔ NGUYỄN XUÂN VINH: THÁNH LỄ AN TÁNG

Part 5_LỄ TANG GIÁO SƯ, KHOA HỌC GIA (TOÀN PHONG) ALPHONSÔ NGUYỄN XUÂN VINH: LỄ AN VỊ TRO CỐT