“TÂM SỰ ĐÊM XUÂN” (Trần Quốc Bảo dịch Thơ Lam Nguyên)

Xuân Dạ Tư 春 夜 思 春 夜 客 思 國 自 問 幾 年 歸 聞 風 蕭 瑟 裏 感 作 十 家 詩 他 郷 愁 意 落 看 樹 望 月 時 孤 篷 泊 苦 恨 記 事 翼 天 悲 藍 源   Xuân Dạ Tư  Xuân dạ khách tư quốc Tự vấn kỷ niên quy Văn phong tiêu Continue Reading …