GIÁ TRỊ NƯỚC MỸ

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

“Nền giáo dục Hoa Kỳ đã đi vào con đường sai trái từ mấy chục năm qua! Đó chính là lý do đất nước trải qua cuộc khủng hoảng ý thức hệ hiện nay!”

Donald Trump’s 1776 Commission Releases Report Reaffirming America’s Founding Values

Despite the rainshowers, fireworks explode near the Washington Monument during the America's celebration for the nation's 225th anniversary of the adoption of the Declaration of Independence Wednesday, July 4, 2001 in Washington. John Adams, later to become President of the United States, predicted in 1776 that the day the United …

President Donald Trump’s 1776 Commission released its final report Monday, fulfilling the president’s request to reaffirm the importance of America’s founding principles in the daily life and education of its citizens.
 
Ủy ban 1776 của Tổng thống Donald Trump đã công bố báo cáo cuối cùng hôm thứ Hai, đáp ứng yêu cầu của tổng thống để tái khẳng định tầm quan trọng của các nguyên tắc sáng lập của Hoa Kỳ trong cuộc sống hàng ngày và giáo dục công dân.
 
The report notes while modern Americans are deeply divided about their county’s history, they should revisit and find value in America’s founding principles and documents.
 
Báo cáo lưu ý, mặc dù người Mỹ hiện tại đang bị chia rẽ sâu sắc về lịch sử của mình, mọi người nên thăm lại và tìm thấy giá trị trong các nguyên tắc và tài liệu lập quốc của Hoa Kỳ.
 
“The facts of our founding are not partisan. They are a matter of history,” the commission report reads. “Controversies about the meaning of the founding can begin to be resolved by looking at the facts of our nation’s founding.”
“Sự thật về việc nghiên cứu của chúng tôi không mang tính đảng phái. Đây là một vấn đề của lịch sử, ”báo cáo của ủy ban viết. "Những tranh cãi về ý nghĩa của ngày thành lập có thể bắt đầu được giải quyết bằng cách xem xét các sự kiện của tiến trình thành lập quốc gia của chúng ta."
The 41-page report reemphasizes the idea enshrined in the Declaration of Independence that “all men are created equal” and explores the dangers of modern political movements and identity politics that threaten that concept.
Báo cáo dài 41 trang nhấn mạnh lại ý tưởng được nêu trong Tuyên ngôn Độc lập rằng "tất cả mọi giới đều được bình đẳng" và khám phá những nguy cơ của các phong trào chính trị hiện đại và chính trị bản sắc đe dọa khái niệm đó.
 
https://www.scribd.com/document/491137305/President-Donald-Trump-s-1776-Commission-Final-Report
 
The days of December 1776 were some of America’s darkest times. Thomas Paine epically captured the moment in “The American Crisis.” Patrick K. O’Donnell: Times that Try Men’s Souls
 

Những ngày của tháng 12 năm 1776 là một số thời kỳ đen tối nhất của nước Mỹ. Thomas Paine đã ghi lại khoảnh khắc một cách xuất sắc trong “Cuộc khủng hoảng ở Mỹ”. Patrick K. O’Donnell: Times that Try Men’s Souls

 
america
https://www.breitbart.com/politics/2020/12/25/patrick-k-odonnell-times-that-try-mens-souls/?utm_source=facebook&utm_medium=social&fbclid=IwAR3C94ui9M4zWNWOZds5bh9wUWzkm6JRozIFUllWYgwzN8RxbxTZE8pclSg
 
 

— Breitbart News (@BreitbartNews) December 25, 2020

Movements that tackled issues of race, slavery, women’s rights, and the unborn rights, the report notes, have been successful by revisiting America’s founding principles rather than rejecting them in favor of a more subjective progressive value system.
Báo cáo lưu ý rằng các phong trào giải quyết các vấn đề về chủng tộc, nô lệ, quyền của phụ nữ và quyền của trẻ sơ sinh đã thành công khi xem xét lại các nguyên tắc sáng lập của Mỹ thay vì bác bỏ chúng để ủng hộ một hệ thống giá trị tiến bộ chủ quan hơn.
“Indeed, great reforms—like abolition, women’s suffrage, anti-Communism, the Civil Rights Movement, and the Pro-Life Movement—have often come forward that improve our dedication to the principles of the Declaration of Independence under the Constitution,” the report reads.
Báo cáo lưu ý rằng các phong trào giải quyết những vấn đề về chủng tộc, nô lệ, quyền của phụ nữ và quyền của trẻ sơ sinh đã thành công khi xem xét lại các nguyên tắc sáng lập của Mỹ thay vì bác bỏ chúng để ủng hộ một hệ thống giá trị tiến bộ chủ quan hơn.
The report observes how ideological movements that threatened the United States, such as slavery, progressivism, fascism, communism, and the modern focus on racism and identity politics were incompatible with America’s founding principles.

Báo cáo quan sát cách các phong trào ý thức hệ đe dọa Hoa Kỳ, chẳng hạn như chế độ nô lệ, chủ nghĩa tiến bộ, chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa cộng sản và trọng tâm hiện đại về phân biệt chủng tộc và bản sắc chính trị không phù hợp với các nguyên tắc sáng lập của Hoa Kỳ.

 

“The arguments, tactics, and names of these movements have changed, and the magnitude of the challenge has varied, yet they are all united by adherence to the same falsehood—that people do not have equal worth and equal rights,” the report notes.
“Những lập luận, chiến thuật và tên gọi của các phong trào này đã thay đổi,và mức độ thách thức cũng đã thay đổi, nhưng tất cả đều thống nhất bằng cách tuân theo cùng một sự giả dối — rằng mọi người không có giá trị như nhau và quyền bình đẳng, ”báo cáo lưu ý.
The report observes the modern social justice movement based on identity politics demanding affirmative action to atone for historical is misguided. The report points to the success of Dr. Martin Luther King Jr. and the fight for civil rights and abolitionist Fredrick Douglas in reminding Americans of their founding ideas.
 
Báo cáo quan sát phong trào công bằng xã hội hiện đại dựa trên chính trị bản sắc yêu cầu hành động khẳng định để chuộc lỗi lịch sử là sai lầm. Báo cáo chỉ ra thành công của Tiến sĩ Martin Luther King Jr. và cuộc đấu tranh cho quyền công dân và người theo chủ nghĩa bãi nô Fredrick Douglas trong việc nhắc nhở người Mỹ về những ý tưởng sáng lập của họ.
 
“Identity politics makes it less likely that racial reconciliation and healing can be attained by pursuing Martin Luther King, Jr.’s dream for America and upholding the highest ideals of our Constitution and our Declaration of Independence,” the report reads.
 

“Chính trị bản sắc ít có khả năng đạt được hòa giải chủng tộc và hàn gắn bằng cách theo đuổi giấc mơ của Martin Luther King, Jr. cho nước Mỹ và duy trì những lý tưởng cao nhất của Hiến pháp và Tuyên ngôn Độc lập của chúng ta,” báo cáo viết.

 
The document also reaffirms the importance of the rule of law in American society citing warnings from Abraham Lincoln about the dangers of mob rule.
 

Tài liệu cũng tái khẳng định tầm quan trọng của nhà nước pháp quyền trong xã hội Mỹ trích dẫn lời cảnh báo của Abraham Lincoln về sự nguy hiểm của chế độ cai trị đám đông.

 

President Donald Trump has created a 1776 Commission to restore patriotic education and help “stop the radical indoctrination of our students.” President Trump Creates 1776 Commission to ‘Stop Radical Indoctrination’

Tổng thống Donald Trump đã thành lập một Ủy ban 1776 để khôi phục nền giáo dục yêu nước và giúp "ngăn chặn việc dạy dỗ triệt để của sinh viên của chúng ta." https://t.co/XYhWughtZu
1776 commission

https://www.breitbart.com/2020-election/2020/11/02/president-trump-creates-1776-commission-to-stop-radical-indoctrination/?utm_source=facebook&utm_medium=social

— Breitbart News (@BreitbartNews) November 3, 2020

“Whether of the Left or of the Right, both mob rule and tyrannical rule violate the rule of law because both are ruled by the base passions rather than the better angels of our nature,” the report notes. “Both equally threaten our constitutional order.”
“Dù thuộc Cánh tả hay Cánh hữu, chế độ cai trị của đám đông và chế độ chuyên chế đều vi phạm pháp quyền vì cả hai đều được cai trị bởi những đam mê cơ bản hơn là những thiên thần tốt hơn trong bản chất của chúng ta,” báo cáo lưu ý. "Cả hai đều đe dọa trật tự hiến pháp của chúng ta."
The report reaffirms the importance of Americans utilizing their constitutional rights to freedom of speech, freedom of religion, and the right to keep and bear arms in their own defense.

Báo cáo tái khẳng định tầm quan trọng của việc người Mỹ sử dụng các quyền hiến định của họ đối với tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và quyền giữ và mang vũ khí để bảo vệ mình.

 
“Today our country is in danger of throwing this inheritance away,” the report warns. “The choice before us now is clear. Will we choose the truths of the Declaration? Or will we fall prey to the false theories that have led too many nations to tyranny?”
 

Báo cáo cảnh báo: “Ngày nay đất nước chúng ta đang có nguy cơ vứt bỏ tài sản thừa kế này. “Sự lựa chọn trước mắt chúng tôi bây giờ là rõ ràng. Chúng ta sẽ chọn những sự thật của Tuyên ngôn? Hay chúng ta sẽ trở thành con mồi của những lý thuyết sai lầm đã khiến quá nhiều quốc gia trở nên chuyên chế? ”

 
The commission warns the modern education veers away from the deep reverence of America’s founding principles and documents in favor of the pursuit of a changing and manipulating progressive agenda.
Ủy ban cảnh báo nền giáo dục hiện đại tránh xa sự tôn kính sâu sắc các nguyên tắc và tài liệu sáng lập của Hoa Kỳ để ủng hộ việc theo đuổi một chương trình nghị sự tiến bộ đang thay đổi và vận dụng.
“Universities in the United States are often today hotbeds of anti-Americanism, libel, and censorship that combine to generate in students and in the broader culture at the very least disdain and at worst outright hatred for this country,” the report warns.
 
Modern education, the report notes, focuses too much on the sins of America’s past in order to manipulate groups within the country.
 
“Các trường đại học ở Hoa Kỳ ngày nay thường là điểm nóng của chủ nghĩa chống Mỹ, phỉ báng và kiểm duyệt kết hợp để tạo ra trong sinh viên và trong nền văn hóa rộng lớn hơn ít nhất là sự khinh bỉ và tệ nhất là sự căm ghét hoàn toàn đối với đất nước này,” báo cáo cảnh báo.
Báo cáo lưu ý rằng giáo dục hiện đại tập trung quá nhiều vào những tội lỗi trong quá khứ của nước Mỹ nhằm thao túng các nhóm trong nước.
“Historical revisionism that tramples honest scholarship and historical truth, shames Americans by highlighting only the sins of their ancestors, and teaches claims of systemic racism that can only be eliminated by more discrimination, is an ideology intended to manipulate opinions more than educate minds,” the report reads.
 
The report pointedly criticizes the New York Times “1619 Project” for rejecting the good and the truth found in America’s historical figures and their ideas in favor of a more cynical distortion of history based on victimization and oppression.

“They see only weaknesses and failures, teaching students truth is an illusion, that hypocrisy is everywhere, and that power is all that matters,” the report notes about the “distorted history” of the country presented by many modern historians.

Báo cáo chỉ trích gay gắt “Dự án 1619” của Thời báo New York vì đã từ chối những điều tốt đẹp và sự thật được tìm thấy trong các nhân vật lịch sử của Hoa Kỳ và ý tưởng của họ ủng hộ việc xuyên tạc lịch sử dựa trên nạn nhân hóa và áp bức.
“Họ chỉ nhìn thấy những điểm yếu và thất bại, dạy học sinh sự thật là một ảo tưởng, rằng đạo đức giả có ở khắp mọi nơi, và quyền lực là tất cả những gì quan trọng”, báo cáo ghi nhận về “lịch sử bị bóp méo” của đất nước được nhiều nhà sử học hiện đại trình bày.

The report urges a national renewal of education to form American citizens for the future of the country.
“To remain a free people, we must have the knowledge, strength, and virtue of a free people,” the report notes. “From families and schools to popular culture and public policy, we must teach our founding principles and the character necessary to live out those principles.”

Báo cáo kêu gọi đổi mới quốc gia về giáo dục để đào tạo ra những công dân Mỹ cho tương lai của đất nước.

“Để tiếp tục là một dân tộc tự do, chúng ta phải có kiến ​​thức, sức mạnh và phúc đức của một dân tộc tự do, ”báo cáo lưu ý. “Từ gia đình và trường học đối với văn hóa đại chúng và chính sách công, chúng ta phải dạy các nguyên tắc và tính cách cần thiết để thực hiện các nguyên tắc đó.
 A “patriotic education” the report notes would teach the truth about America enshrined in its founding values.

“That doesn’t mean ignoring the faults in our past, but rather viewing our history clearly and wholly, with reverence and love,” the report reads. “We must also prioritize personal responsibility and fulfilling the duties we have toward one another as citizens.”

The responsibility to defend America’s values against the modern “tyrants,” the report notes, depends on all Americans.

“Above all, we must stand up to the petty tyrants in every sphere who demand that we speak only of America’s sins while denying her greatness. At home, in school, at the workplace, and in the world, it is the people—and only the people—who have the power to stand up for America and defend our way of life,” it reads.
 
Một “nền giáo dục yêu nước” mà báo cáo ghi chú sẽ dạy sự thật về nước Mỹ được tôn vinh trong các giá trị sáng lập của nó.

Báo cáo viết: “Điều đó không có nghĩa là bỏ qua những lỗi lầm trong quá khứ của chúng ta, mà là xem lịch sử của chúng ta một cách rõ ràng và toàn diện, với sự tôn kính và tình yêu thương. "Chúng ta cũng phải ưu tiên trách nhiệm cá nhân và hoàn thành nghĩa vụ đối với nhau với tư cách là công dân."

Báo cáo lưu ý rằng trách nhiệm bảo vệ các giá trị của nước Mỹ trước những “bạo chúa” hiện đại, phụ thuộc vào tất cả người Mỹ.

“Trên hết, chúng ta phải đứng lên chống lại những tên bạo chúa nhỏ nhen trong mọi lĩnh vực yêu cầu chúng ta chỉ nói về tội lỗi của nước Mỹ trong khi phủ nhận sự vĩ đại của nước Mỹ. Ở nhà, ở trường học, nơi làm việc và trên thế giới, chính con người — và chỉ con người — mới có sức mạnh đứng lên đấu tranh cho nước Mỹ và bảo vệ cách sống của chúng ta, ”được viết.

Diem ‘Richard’ Nguyen

Nguyễn Tường Tuấn (chuyển ngữ)