CHUYẾN CÔNG DU VĨ ĐẠI CỦA NHỮNG NGƯỜI VIỆT NAM ĐẦU TIÊN ĐƯỢC TRỰC TIẾP TẬN MẮT NHÌN THẤY NỀN VĂN MINH TIẾN BỘ CỦA PHƯƠNG TÂY THỜI NHÀ NGUYỄN MẶC DÙ KẾT QUẢ CUỐI CÙNG KHÔNG NHƯ MONG MUỐN

Triều đình nhà Nguyễn đã gởi một phái đoàn ngoại giao đầu tiên sang phương Tây là vào năm 1863, với sứ bộ Phan Thanh Giản đi Pháp và Tây Continue Reading …