Tưởng Nhớ cố thi sĩ Nguyễn Chí Thiện và Giới Thiệu Tác Phẩm: “Nguyễn Chí Thiện, Trái Tim Hồng”

  Audio Tác phẩm ” TRÁI TIM HỒNG-NGUYỄN CHÍ THỆN -Con Người và Cuộc đời ” của Nhà văn Trần Phong Vũ  (Diễn đọc : Tâm An) http://www.chinhnghiavietnamconghoa.com/HoiKyButKy/NguyenChiThien-TraiTimHong-TranPhongVu/index.html Nguyễn Chí Continue Reading …