THÁI BÌNH DƯƠNG VÀ TRẬN HẢI CHIẾN-VAI TRÒ CỦA VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH ĐỘC LẬP (Tiến sĩ HÀ VĂN HẢI-Chủ tịch Liên Minh Dân Chủ Đông Dương)

Audio Hội luận:“THÁI BÌNH DƯƠNG VÀ TRẬN HẢI CHIẾN-VAI TRÒ CỦA VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH ĐỘC LẬP”.Diễn giả:Tiến sĩ HÀ VĂN HẢI-Chủ tịch Liên Minh Dân Chủ Đông Dương.   Continue Reading …