NƯỚC MƯA : CỨU TINH CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG TƯƠNG LAI (Ts Mai Thanh Truyet)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Hội luận : “Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC Ở VIỆT NAM:ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG”– Diễn giả: Tiến sĩ MAI THANH TRUYẾTChủ tịch Hội Đồng Quản Trị Hội Khoa học Kỹ Thuật VIỆT NAM tại Hoa Kỳ.