MẠNG LƯỚI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM (MLNQVN): ĐẠI HỘI KỲ THỨ 16_NHIỆM KỲ 2023-2025 (từ Nam California, Aug. 20th. 2023)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Part 1: MLNQVN-ĐẠI HỘI KỲ 16 (2023-2025): KHAI MẠC & THẢO LUẬN CÁC BÁO CÁO (Aug.20th. 2023)

Part 2_MLNQVN_ĐẠI HỘI KỲ 16: TẶNG QUÀ LƯU NIỆM & TÂM TÌNH VỚI ANH TĂNG BẢO CAN _GIỜ GIẢI LAO ĂN TRƯA

Part 3_MLNQVN:_ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 16:THẢO LUẬN VỚI 2 DIỄN GIẢ GS NGUYỄN BÁ LỘC & CTN PHẠM THANH NGHIÊN

 

Part 4_MLNQVN_ĐẠI HỘI KỲ 16: BẦU CỬ TÂN BAN ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ (2023-2025) (từ Nam Cali, Aug.2023)

 

Thông Cáo Báo Chí
Ngày 21 tháng 8 năm 2023

 

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

Kết Thúc Đại Hội Lần Thứ 16

 

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (MLNQVN) đã tổ chức Đại Hội lần thứ 16 tại Little Sàigòn, California, Hoa Kỳ, vào ngày 19 và 20 tháng 8 năm 2023.

Vì Đại hội diễn ra đúng ngày cơn bão Hilary thổi vào Nam California nên số thành viên tham dự tại chỗ không đầy đủ như đã dự trù. Hiện diện trong phòng hội có 22 thành viên và một số tương đương tham dự trực tuyến qua hệ thống ZOOM.

Đại Hội đã kiểm điểm hoạt động của MLNQVN trong hai năm qua, thảo luận về tình hình nhân quyền trong nước và trên thế giới, và đề ra sách lược và các công tác quan trọng cho thời gian tới.

Cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên, người vừa mới định cư tại Hoa Kỳ, đã đến với Đại hội qua chủ đề “tình hình nhân quyền hiện nay ở trong nước và số phận của những người hoạt động nhân quyền”. Giáo sư Nguyễn Bá Lộc, một thành viên của MLNQVN tiếp theo với đề tài “ Cuộc đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam từ phía người Việt hải ngoại và quốc tế.”

Các chủ đề hội thảo đặc biệt nhằm vào việc gia tăng sự tham dự của giới trẻ trong sinh hoạt nhân quyền, phát triển việc sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại trong công tác chuyển tải tin tức và giáo dục nhân quyền, và đẩy mạnh công tác yểm trợ các nhà đấu tranh nhân quyền tại Việt Nam.

Đại Hội đã bầu Ban Điều Hành và Ban Giám Sát cho nhiệm khóa 2023-2025. Ban điều hành mới gồm TS Nguyễn Bá Tùng, trưởng ban, Ông Vũ Hoàng Hải, phó trưởng ban, Bà Tâm An, tổng thư ký. Ban Giám Sát mới gồm Ông Đoàn Thế Cường, trưởng ban, Ông Ngô Thanh Văn và Bà Đỗ Thị Thuấn, thành viên.

Đại Hội cũng đã thông qua Bản Tuyên Bố trước tình hình nhân quyền hiện nay tại Việt Nam. Sau đây là nguyên văn Bản Tuyên Bố:

Tuyên Bố của Đại Hội Mạng Lưói Nhân Quyền Việt Nam Kỳ Thứ 16

Đại Hội Kỳ Thứ 16 của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, được tổ chức tại Little Saigon, California, Hoa Kỳ vào ngày 19 và 20 tháng 8 năm 2023, nhận định rằng:

– Tình hình nhân quyền tại Việt Nam càng ngày càng tồi tệ hơn. Trong thời gian trước và sau đại hội ĐCSVN lần thứ 13 và kỳ bầu cử Quốc hội khóa 15, nhà cầm quyền CSVN đã gia tăng bóp nghẹt các quyền tự do căn bản của người dân, như quyền tự do ngôn luận, tự do đi lại, và tự do tập họp. Số người hoạt động nhân quyền bị bắt bớ và giam giữ một cách độc đoán đã vượt kỷ lục; và các bản án bất công họ phải chịu khắc nghiệt bội phần so với các bản án cùng một cáo buộc trong những năm trước.

– Đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát, nhà cầm quyền CSVN đã lạm dụng những quy định chống dịch để gia tăng trấn áp những tiếng nói bất đồng; trong lúc đó đại đa số dân nghèo bị dồn vào hoàn cảnh sống khốn cùng gây nên do sự quản lý xã hội tồi tệ, chính sách kỳ thị đối với các sắc dân thiểu số, và nhất là việc dung dưỡng tệ nạn tham nhũng trong các cấp của bộ máy nhà nước.

Từ những nhận định trên, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam long trọng tuyên bố:

1. Yêu cầu nhà cầm quyền CSVN phải ngưng ngay việc bắt bớ và giam giữ tùy tiện, trả tự do lập tức và vô điều kiện cho tất cả những người hoạt động ôn hòa cho nhân quyền;

2. Tiếp tục hỗ trợ những cá nhân và các tổ chức ở trong nước đang nỗ lực quảng bá và tranh đấu cho các quyền căn bản của con người;

3. Kêu gọi người Việt hải ngoại đẩy mạnh công việc yểm trợ hoạt động đấu tranh nhân quyền ở Việt Nam; đặc biệt đồng hương người Mỹ gốc Việt tích cực vận động cho việc thông qua Luật Nhân quyền Việt Nam tại lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ.

4. Kêu gọi cộng đồng quốc tế, nhất là những quốc gia có giao thương với Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, áp lực nhà cầm quyền Việt Nam phải thực thi nghĩa vụ tôn trọng các quyền căn bản của con người mà họ đã cam kết khi gia nhập các công ước quốc tế về nhân quyền.


Little Saigon, California, Hoa Kỳ, ngày 20 tháng 08 năm 2023

Vietnam Human Rights Network

8971 Colchester Ave.

Westminster, CA 92683 – USA

(714) 657-9488

http://vietnamhumanrights.net 

                                          *************************    

                           

 

Press Release

August 21, 2023

 

Vietnam Human Rights Network

Concluded Its 16th Congress.

 

The Vietnam Human Rights Network (VNHRN) held its 16th Congress in Little Saigon, California, USA, on August 19 and 20, 2023.

Because the Congress took place when Hurricane Hilary blew into Southern California, the venue’s attendees were not as complete as expected. Present in the meeting room were 22 members and an equivalent number of participants online through the ZOOM platform.

The Congress reviewed the Network’s activities in the past two years, discussed the human rights situation in Vietnam and worldwide, and set out essential strategies and tasks for the coming time.

Former prisoner of conscience Pham Thanh Nghien, who recently settled in the United States, pointed out the current human rights situation and the challenges human rights defenders face in Vietnam. Professor Nguyen Ba Loc, a member of the VNHRN, followed up with his observation about the struggle for human rights in the country from Vietnamese overseas.

The Congress’discussion primarily focused on encouraging the participation of young people in human rights activities, developing the use of modern media in information dissemination and human rights education, and promoting support for human rights defenders in Vietnam.

The Congress elected the Executive Committee and Supervisory Committee for the 2023-2025 term. The new Executive Committee consists of Dr. Nguyen Ba Tung, head of the committee, Mr. Vu Hoang Hai, deputy head of the committee, and Ms. Tam An, general secretary. The new Supervisory Committee consists of Mr. Doan The Cuong, the Committee head, Mr. Ngo Thanh Van, and Ms. Do Thi Thuan, members.

The Congress also approved the Declaration on Vietnam’s current human rights situation. The following is the full text of the Statement:

 

Statement of the 16th Vietnam Human Rights Network Congress

 

The 16th Congress of the Vietnam Human Rights Network, held in Little Saigon, California, USA, on August 20, 2023, observed that:

–       The human rights situation in Vietnam is getting worse and worse. Before and after the 13th Congress of the Communist Party of Vietnam and the 15th National Assembly election, the Vietnamese government increasingly repressed fundamental freedoms of its citizens, such as freedom of speech, freedom of movement, and freedom of assembly. The number of human rights activists arbitrarily arrested and detained has surpassed any record, and the unjust sentences they suffered were far harsher than those of the same charge in previous years.

–       Especially during the outbreak of the Covid-19 epidemic, the Vietnamese authorities abused anti-epidemic regulations to increase the suppression of dissenting voices; meanwhile, the vast majority of people suffered miserable living conditions caused by bad social management, discriminatory policies against ethnic minorities, and especially the corruption at all levels of the state apparatus.

From the above observations, the Vietnam Human Rights Network solemnly declares:

1. Requesting the Vietnamese communist authorities to stop arbitrary arrests and detention and immediately and unconditionally release all peaceful human rights activists;

2. Continuing to support individuals and organizations at home who are making efforts to promote and fight for fundamental human rights;

3. Calling overseas Vietnamese to step up their work to support human rights struggles in Vietnam, especially Vietnamese-American compatriots actively campaigned for the passage of the Vietnam Human Rights Act in both houses of the US Congress.

4. Calling on the international community, especially those countries that have trade with the Socialist Republic of Vietnam, to pressure the Vietnamese authorities to fulfill their obligation to respect the fundamental human rights that they committed when acceding to international conventions on human rights.

 

Little Saigon, California, USA, August 20, 2023

Vietnam Human Rights Network

8971 Colchester Ave.

Westminster, CA 92683 – USA

(714) 657-9488

http://vietnamhumanrights.net