ĐIỀU GÌ KHIẾN NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI ? (Nhà Khoa Học Chính Tri Tiến sĩ NGUYỄN ANH TUẤN)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

 

Đây là buổi sinh hoạt thứ 9 trong chuỗi 10 tuần lễ, trong chủ đề “BẦU CỬ HOA KỲ 2020” trên diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam hệ thống Paltalk & Facebook tòan cầu do MC Lạc Việt & nhóm BÁCH VIỆT thực hiện.

“Trong cuốn Chính Đề Việt Nam các sĩ phu và các nhà ái quốc tiền bối thời Đệ I Cộng Hòa có xác nhận rằng,” Đường lối xây dựng và phát triển sẽ theo lối Mỹ”,bởi vì, “chỉ có như thế khối Quốc Gia mới thay thế và loại trừ được ngôi nhà cộng sản “. Vì thế xây dựng nền DÂN CHỦ ĐÁY TẦNG PHÁP TRỊ là bổn phận và trách nhiệm lịch sử của thế hệ của chúng ta.Nền dân chủ này rất thích hợp với truyền thống tự trị của làng xã Việt Nam từ ngàn xưa, và mẫu mực này chính là nền dân chủ đáy tầng của Hoa Kỳ (grass-root democracy). Vì thế,học hỏi và nghiên cứu tinh thần cộng hòa và việc thành lập nên liên bang cộng hòa (federal republic) của Hoa Kỳ để rút tỉa kinh nghiệm lịch sử dựng nước và phát triển quốc gia của Hoa Kỳ là một đòi hỏi tất yếu cho tương lai nền DÂN CHỦ ĐÁY TẦNG PHÁP TRỊ của Việt Nam.

Trong nhiều năm học hỏi và nghiên cứu về nền dân chủ Hoa Kỳ,chúng tôi nhận thấy có BỐN LUỒNG ÁNH SÁNG NHIỆM MẦU TRONG LỊCH SỬ DÂN CHỦ HOA KỲ.

1—Cuốn Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước.

2—Tuyên Ngôn Độc Lập và Cách Mạng Hoa Kỳ vào năm 1776.

3—Hiến pháp Liên Bang Cộng Hòa vào năm 1787.

4—Dự Luật Nhân Quyền vào năm 1688 của Anh quốc do những người Puritans viết ra. Bốn luồng ánh sáng nhiệm mầu này đã soi sáng và hướng dẫn các Nhà Lập Quốc Hoa Kỳ (the American Foudinh Fathers) thành lập nên quốc gia vĩ đại này gần 300 năm qua,và bây giờ vẫn tiếp tục soi sáng và hướng dẫn tất cả mọt thế hệ tổng thống,chính quyền của họ, mỗi thế hệ và thời đại tiếp nối của Hoa Kỳ cho đến ngày hôm nay và mãi mãi vế sau. Và đây được coi là một thế giới chính trị ổn định nhất trên thế giới.

Trong một công trình nghiên cứu về Hiến Pháp HK và cuộc cách mạng xây dựng quốc gia của các Founding Fathers (revolution of nation building),W.Cleon Skousen có viết về nước Mỹ như sau: “ Điều mà Hoa Kỳ đã chia sẻ cho cộng đồnhg nhân loại nhiều hơn của cải vật chất là HK đã sáng tạo ra một mô thức chính trị (political formula) vĩ đại nhất để chia sẻ với toàn thế giới. Và thế giới cần biết về cái mô thức chính trị vĩ đại đó,mô thức này đã thành công tại HK khi quốc gia này còn đang trong tình trạng chưa phát tiển. Vì thế mô thức chính trị này cũng sẽ làm cho tất cả các quốc gia chưa phát triển bước tới thành công rực rỡ như HK.””

“Trong cuốn the Democratic Experiment,tác giả Neal Riemer có viết: “ Hai giá trị truyền thống nền tảng mà các nhà lập quốc HK đem vào thử nghiệm dân chủ là:

1—Truyền thống Kito-Do Thái giáo (Judaic Christian tradition)

2—Truyền thống Hiến Pháp của nước Anh.

3—Truyền thống thứ ba đó là Thời Kỳ Ánh Sáng. Mỗi giá trị truyền thống đã đưa đến những giá trị căn bản,từ đó có sự hiểu biết về chính trị và căn bản để phán đoán chính trị.” NGUYỄN ANH TUẤN .

Trích từ tài liệu nghiên cứu ” BỐN LUỒNG ÁNH SÁNG NHIỆM MÀU TRONG LỊCH SỬ DÂN CHỦ HOA KỲ & TƯƠNG LAI NỀN DÂN CHỦ PHÁP TRỊ VIỆT NAM” của nhà chính trị học, tiến sĩ NGUYỄN ANH TUẤN

BỐN LUỒNG ÁNH SÁNG NHIỆM MÀU TRONG LỊCH SỬ DÂN CHỦ HOA KỲ VÀ TƯƠNG LAI NỀN DÂN CHỦ ĐÁY TẦNG PHÁP TRỊ VIỆT NAM (Tiến sĩ NGUYỄN ANH TUẤN)