TẬP SAN XUÂN ĐẠI VIỆT 2024 (bản PDF)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

CHÚC TẾT của BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
Đại Việt Cách Mạng Đảng
Nhân Bản – Dân Chủ – Thịnh Vượng

Nhân dịp Năm Mới 2024 và Tết Giáp Thìn, Ban Chấp Hành Trung Ương, Hội Đồng Lãnh Đạo, Hội Đồng Giám Sát Trung Ương cùng toàn thể các cấp bộ thuộc Đại Việt Cách Mạng Đảng (nhiệm kỳ 2020-2024)
Kính gởi đến:
Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo, Cộng Đồng, Chính Đảng Quốc Gia, Tổ Chức, Đoàn Thể, Hội Đoàn, các Cơ Quan Truyền Thông, Nhân Sĩ Trí Thức, Đồng bào trong nước và hải ngoại: Lời cầu chúc: bình an, sức khỏe, hạnh phúc, may mắn, thành công trên mọi lãnh vực và nhất là chóng được thấy Quê Hương đổi mới, toàn dân được hưởng các quyền tự do, dân chủ, không còn phải sống dưới ách thống trị của chế độ Cộng Sản độc tài.

Chủ Tịch Ban Chấp Hành Trung Ương
GS Nguyễn Đức Cung,
Cựu Dân Biểu Việt Nam Cộng Hòa

TM Hội Đồng Lãnh Đạo:
GS Nguyễn Lý-Tưởng,
Cựu Dân Biểu Việt Nam Cộng Hòa

TM Hội Đồng Giám Sát:
GS Nguyễn An Vân,
GS Nguyễn Lương – Hội Đồng Giám Sát