DU CA NAM CALIFORNIA- TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN THÁNG TƯ THỨ 45 ( ngày thứ nhì April 30-2020)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

“TRẢ LẠI CHO DÂN”Liên Đoàn Hướng Việt, Black April 2020, Part 3