DIỄN VĂN YÊU NƯỚC CỦA CỐ TỔNG THỐNG RONALD REAGAN

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Independence Day

Independence Day

Ronald Reagan Patriotic Speech-
Diễn văn Yêu nước của cố Tổng Thống Ronald Reagan
If we look to the answer of it, why for so many years, we achieve so much, prospered as no people on earth.
Nếu chúng ta đi tìm câu trả lời cho, tại sao trong quá nhiều năm, mà chúng ta đã thành đạt vượt bực, giàu có như chưa có dân tộc nào đã được trên trái đất này.
 
It was because here in this land, we unleashed the energy and individual genius of man to a greater extent that ever been done before,
Đó là vì trên mảnh đất này, chúng ta đã buông cho thoát ra nguồn sinh lực và thiên phú cá nhân của con người hết mức và chưa bao giờ được như vậy.
 
Freedom and the dignity, the individual have been more available and assured here than any other place on earth. 
Tự do và nhân phẩm của cá nhân luôncđược dầy đủ và được bảo đảm tại nơi này hơn bất cứ nơi nào trên trái đất này.
 
The price for this freedom at times has been high but we have never been unwilling to pay that price.
Giá của Tự Do lúc này khá cao nhưng chúng ta chưa bao giờ mà chẳng có thiện chí để trả cho giá đó cả.
 
Those who say that we’re in a time when there are no heroes, they just don’t know where to look.
Những người mà nói lúc này chẳng có anh hùng, họ chỉ không biết chỗ để nhìn mà thôi.
 
The sloping hills of Arlington National Cemetery with its row upon row of simple white markers bearing crosses or stars of David.
Trên các dốc đồi của nghĩa trang quốc gia Arlington với hàng hàng lớp lớp các bia mộ giản dị một màu trắng có dấu thánh giá hay ngôi sao David.
 
They add up to a tiny of fraction of the price that has been paid for our freedom.
Tất cả cộng lại cũng chỉ là một phần nhỏ của cái giá đã phải trả cho Tự do của chúng ta.
 
Each one of those markers is a monument to the kind of hero, I spoke of earlier.
Mỗi một bia mộ là một tượng đài của các hạng người anh hùng, mà tôi như đã nói qua.
 
Their lives ended in place called Bella wood, the Argonne, Omaha beach, Salerno and half way around the world on Guadalcanal, Tarawa,
Cuộc đời của họ đã chấm dứt tại các địa danh như Bella wood, Argonne, Obama beach, Salerno và cách nửa vòng trái đất ỏ Guadalcanal, Tarawa.
 
Pork chop hill, the Chosen reservoir and in a hundred rice paddies and jungles of a place called Vietnam.
Pork chop hill, Chosen reservoir,  trên hàng trăm đồng lúa và rừng già của một nơi chốn mang tên Việt Nam.
 
Under one such marker lies a young man, Martin Trucktown who left his job in a small town barbershop in 1917 to go to France with the
famed Rainbow division, there on the Western Front, he was killed, trying to carry a message between battalions under heavy artillery fire.
Dưới một bia mộ đã nằm xuống một người trẻ, tên anh là Martin Trucktown, anh ta đã bỏ công việc làm ở tiệm hớt tóc tại một thị trấn nhỏ để đăng lính với đơn vị nổi tiếng có tên là Rainbow để đi Pháp, năm 1917. Tại nơi này, anh đã bỏ mạng tại chiến trường Western Front, khi anh đang thực hiện công việc đưa tin giũa các tiểu đoàn dưới hỏa lực mạnh mẽ.
 
We’re told that under his body was found a diary. On the flyleaf, under the heading my pledge he had written these words: America must 
win this war. Therefor I will work, I will save, I will sacrifice, I will endure, I will fight cheerfully and do my utmost and as if the issue of the whole
struggle depended on me alone.
Được kể lại là, một quyển nhật ký đã được tìm thấy dưới xác của anh. Trên một trang có tưạ đề là lời cam kết của tôi, anh đã viết như sau: Người Mỹ phải thắng cuộc chiến này. Vì vậy, tôi sẽ làm việc, tôi sẽ dành dụm, tôi sẽ hy sinh, tôi sẽ chịu đựng, tôi sẽ chiến đấu và làm hết sức mình và làm như thể là nguyên trọn cuộc đấu tranh này chỉ tùy thuộc vào duy chỉ có mỗi một mình tôi.
 
We must realize that no arsenal or no weapons in the arsenal of the world is so formidable as the will and moral courage of free men and women.
Chúng ta phải hiểu ra rằng không có kho binh khí nào hoặc vũ khí nào trong kho vũ khí nào có thể ghê gớm bằng sự quyết tâm và lòng dũng cảm của những người nam cũng như người nữ của thế giới tự do. 
 
It’s a weapon that our adversaries in today’s world do not have. It is a weapon that we as Americans do have. Let that be understood by those who practice terrorism and prey upon their neighbors as for the enemies of freedom. Those who are potential enemies, they will be reminded that peace is the highest aspiration of the American people, we will negotiate for it, sacrifice for it, we will not surrender for it now or ever.
We are Americans.
Đó là vũ khí mà đối thủ của chúng ta, trên thế giới này, không có. Đó là vũ khí mà chúng ta, là người Mỹ, chúng ta thật sự có. Hãy hiểu cho là những kẻ mà đang dùng chiến thuật khủng bố và nhắm vào các người láng giềng của họ thì họ là kẻ thù của sự tự do. Những kẻ mà có tiềm năng là kẻ thù, thì họ cần được nhắc nhở cho nhớ Hòa Bình là khát vọng của dân chúng Mỹ, chúng ta sẽ hòa đàm vì nó, hy sinh vì nó, nhưng chúng ta cũng sẽ không đầu hàng cũng vì cho nó, bây giờ và mãi mãi.
Chúng ta là người Mỹ.