BẢN HƯỚNG DẪN “GHI DANH” BẦU CỬ TIẾNG VIỆT

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Bản hướng dẫn “ghi danh” bầu cử tiếng Việt, trong bản nầy cho biết lấy chữ ký trên ID của DMV

Xin phổ biến rộng rãi trong cộng đồng người Việt ở California

Website