ỦY BAN NHÂN DÂN Th/Ph HỒ CHÍ MINH RA LỆNH CẦN PHẢI HỎA TÁNG BỆNH NHÂN “NHIỄM DỊCH NẶNG CÓ THỂ TỬ VONG”

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Hỏa táng tại Saigon.png

CẦN PHẢI HỎA TÁNG CÁC BỆNH NHÂN CÓ THỂ TỬ VONG !!!!