TÌNH CHIẾN HỮU-TÌNH ĐỒNG ĐỘI

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
TÌNH CHIẾN  HỮU        
Tóc đã sương pha, Kính bạn già
Chút tình tỵ nạn chớ phôi pha
Văn chương thi phú luôn gìn giữ
Nghệ thuật Tranh Thơ vẫn thiết tha
Quân sử ghi ơn hồn tuấn kiệt
Cờ vàng thấm máu khúc quân ca
Sử xanh còn đó đời nô lệ
Thức tỉnh lòng dân giữ nước nhà
Mặc Khách 
TÌNH ĐỒNG ĐỘI (Bài họa)
Ôi tình chiến hữu mãi không già
Nhớ thuở nâng ly rượu máu pha
Đồng đội thề nguyền nên gắn bó
Kẻ thù, nhất quyết chớ dung tha
Cam tâm cuốn vó quân Nam tủi
Khoái chí vung cờ giặc Bắc ca
Nước mất nhà tan thân cải tạo
Lưu vong đất khách nhớ quê nhà
Trần Quốc Việt
TRINH BẠCH
Hải ngoại bao năm dẫu đã già
Nhưng màu ái quốc vẫn không pha
Một lòng trinh bạch luôn bền vững  
Vạn đứa gian manh chẳng thứ tha 
Tổ quốc cờ vàng niềm tán tụng
Tình yêu đất Việt khúc ngâm ca
Ngày mai ước vọng trời non nước
Dân chủ Tự do rộn cửa nhà !
M.Đ
Emoji