THE DEEP STATES TIME IS OVER (THỜI ĐIỂM CÁO CHUNG CỦA NHÀ NƯỚC NGẦM)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

THE DEEP STATES TIME IS OVER

THỜI ĐIỂM CÁO CHUNG CỦA NHÀ NƯỚC NGẦM

The time for excuses is over. Now is the time for strength.

Thời gian bào chữa đã hết. Đây là thời điểm cho sức mạnh.

If you want peace, you must stand strong at all times.

Nếu các bạn muốn yên ổn thì lúc nào các bạn cũng phải vững vàng.

The time for empty talks is over. Now arrives the hour of action.

Thời gian cho những lời rỗng tuếch đã kết thúc. Bây giờ là giờ hành động

Today you end one chapter, but you are about to begin the greatest adventure of your life.

Hôm nay các bạn kết thúc một chương, nhưng các bạn sắp bắt đầu cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất trong đời mình.

January 20 will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again.

Ngày 20 tháng 1 sẽ được ghi nhớ là ngày người dân, một lần nữa, trở thành người cai trị đất nước nầy.

If the righteous men do not confront the wicked few, then evil will triumph.

Nếu những người công chính không đối đầu với một thiểu số kẻ ác, thì điều ác sẽ chiến thắng.

You came by the tens of millions to become part of the historic movement the like of which the world has never seen before.

Hàng chục triệu các bạn đã đến để trở thành một phần của phong trào lịch sử mà thế giới chưa từng thấy trước đây.

Now we are calling for a great reawakening.

Giờ đây chúng ta đang kêu gọi một sự thức tỉnh vĩ đại.

When decent people and nations become bystanders to history, the forces of destruction only gather power and strength.

Khi những con người tử tế và quốc gia trở thành người bàng quang trước lịch sử, các thế lực hủy diệt sẽ tăng thêm quyền lực và sức mạnh.

This American carnage stops right here and stops right now. Do not underestimate us, and do not try us.

Cuộc tàn sát ở Mỹ phải chấm dứt ngay tại đây và chấm dứt ngay bây giờ. Đừng đánh giá thấp chúng tôi, và đừng thách thức chúng tôi.

This would be a fatal miscalculation. It’s not which party controls our government, but whether our government is controlled by the people.

Đây sẽ là một tính toán sai lầm chết người. Vấn đề không phải ở chỗ đảng nào kiểm soát chính phủ của chúng ta, mà là chính phủ của chúng ta có được kiểm soát bởi người dân hay không.

There should be no fear. We are protected. We will be protected by God.

Đừng sợ hãi. Chúng ta được bảo vệ. Chúng ta sẽ được Chúa bảo vệ.

I know that each of you will be a warrior for the truth, will be a warrior for our country and to your family. I know that each of you will do what is right, not what is the easy way.

Tôi biết rằng mỗi người trong số các bạn sẽ là một chiến binh cho sự thật, sẽ là một chiến binh cho đất nước và cho gia đình của bạn. Tôi biết rằng mỗi người trong số các bạn sẽ làm những gì đúng, chứ không tìm cách làm dễ dàng.

Our answers will be the rebirth of devotion to defeat enemies of humanity.

Câu trả lời của chúng ta sẽ là sự tái sinh của sự hiến thân để đánh bại kẻ thù của nhân loại.

This is a very different administration the United States has had in the past.

Đây là một chính quyền rất khác những chính quyền mà Hoa Kỳ đã từng có trong quá khứ.

Our Father who art in Heaven hallowed by Thy name.

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng,

Thy Kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven.

. Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Give us this day our daily bread,

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,

And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us

Và tha tội xúc phạm của chúng con, cũng như chúng con tha thứ những kẻ xúc phạm chúng con.

And lead us not into temptation, but deliver us from evil.

Amen.

Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

DONALD J. TRUMP

(01/13/2021)