LỊCH SỬ ĐẤU TRANH CẬN ĐẠI

Posted on by
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

 LỜI GIỚI THIỆU
ĐÔI LỜI VỀ VIỆC TÁI BẢN

 

THIÊN THỨ NHẤT
(1927-1932)

Chương I: NGƯỢC DÒNG LỊCH SỬ
Chương II: THÀNH LẬP VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG
Chương III: THỰC DÂN MUA BÁN NÔ LỆ
Chương IV: VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG BỊ THỰC DÂN ĐÀN ÁP THIẾT LẬP HỘI ĐỒNG ĐỀ HÌNH
Chương V: THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG
Chương VI: CHUẨN BỊ TỔNG KHỞI NGHĨA
Chương VII: TỔNG KHỞI NGHĨA
Chương VIII: THỰC DÂN TRẢ THÙ
Chương IX: NHỮNG NGƯỜI BẤT TỬ
Chương X: CUỘC TRANH ĐẤU TIẾP TỤC KHÔNG NGỪNG
Chương XI: TỪ HÀ NỘI ĐẾN CÔN LÔN GUYANE FRANÇAISE

 

THIÊN THỨ HAI
(1930-1940)

Chương I: HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG LƯU VONG
Chương II: VIỆT NAM CÁCH MẠNG ĐỒNG MINH HỘI
Chương III: CỦNG CỐ NỘI BỘ PHÁT TRIỂN NGOẠI GIAO

 

THIÊN THỨ BA
(1940-1946)

Chương I: PHONG TRÀO CHÍNH TRỊ SÔI ĐỘNG
Chương II: BIẾN CỐ LỊCH SỬ QUAN TRỌNG
Chương III: LỊCH SỬ VIỆT NAM BƯỚC VÀO KHÚC QUẸO CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐOẠT CHÍNH QUYỀN
Chương IV: QUÂN ĐỘI ĐỒNG MINH TIẾN VÀO ĐÔNG DƯƠNG
Chương V: NHIỆM VỤ LỊCH SỬ CỦA CÁC CHIẾN SĨ VIỆT NAM QUỒC DÂN ĐẢNG
Chương VI: ÂM MƯU THÔN TÍNH TOÀN CÕI VIỆT NAM CỦA THỰC DÂN PHÁP
Chương VII: ĐOÀN KẾT DÂN TỘC CHỐNG XÂM LĂNG
Chương VIII: ĐOÀN KẾT GIAI ĐOẠN CHẤM DỨT
Chương IX: VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG TỔ CHỨC CÁC CHIẾN KHU CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ CỘNG SẢN

 

THIÊN THỨ TƯ
(1947-1950)

Chương I: CHIẾN TRANH VIỆT PHÁP, CHIẾN TRANH BÙNG NỔ
Chương II: VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG QUYẾT CHỐNG XÂM LĂNG

 

THIÊN THỨ NĂM
(1950-1954)

Chương I: VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG GIỮA HAI GỌNG KÌM THỰC DÂN-CỘNG SẢN
Chương II: ĐẤT NƯỚC BỊ CHIA ĐÔI CON SÔNG BẾN HẢI

 

THIÊN PHỤ

Chương I: THÂN THẾ NGUYỄN THÁI HỌC
Chương II: THI VĂN CA KỊCH CỦA CÁC NHÀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG