ƯỚC MƠ VIỆT- THÍ SINH ĐỢT 5 (Phạm Đỗ Thiên Hương)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Xin mời quý vị tiè́p tục phổ biến và chấm điểm cho các thí sinh:
1. Sophie Nguyễn, số bao danh 107
2. Andrew Nhật Trần, số bao danh 91
3. Catherine Vũ, số bao danh 121
4. Luke Hoàng Trân, số bao danh 120
5. Chiana Le, số bao danh 116

Xin gửi số điểm vào phần COMMENT của YouTube link này, hoặc text 562-713-2353
và SUBSCIRIBE cho UOc Mo Viet YouTube Channel để tiếp tục nhận nhứng tin tức câp nhật của chương trình.

Xin chân thành cám ơn.