TANG LỄ BÁC SĨ MẠC VŨ PHẠM GIA CỔN: CỰU Y SĨ TRƯỞNG L/ĐOÀN II BINH CHỦNG NHẢY DÙ QL/VNCH,CỰU GIÁO SƯ KHOA TÊ MÊ HỒI SỨC ĐẠI HỌC Y KHOA UCLA, CỰU CHỦ TỊCH HỘI Y SĨ_ NAM CALIFORNIA. (Dec. 08th.+09th.2022)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Part 1: LỄ CẦU SIÊU & PHÁT TANG:

Part 2: VINH DANH, TƯỞNG NIỆM & LỄ PHỦ CỜ.

Part 3: THĂM VIẾNG.

Part 4: LỄ THU CỜ TRAO CHO GIA QUYẾN & DI QUAN

Part 5: AN VỊ BÀI VỊ & TRO CỐT