Đoàn Trống La San, San Jose, Bắc California, trình diễn nghi thức Hồi Trống Rước Cờ – Chào Cờ Việt Nam Cộng Hòa.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail