CỜ VÀNG DIỄN HÀNH VỚI QUÂN ĐỘI HOA KỲ 2016-LILAC PARADE

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Cờ Vàng VNCH diễn hành trong Lễ Hội LiLac – 2016 Armed Forces Torchlight Parade – Saturday – 21.May.2016