VẮNG (Hàn Dạ Lữ)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of 1 person, sky and text

Chiều tà thoi thóp bể đông
em thôi dõi mắt hướng trông về nhà
kể từ sau buổi can qua
còn đâu nữa mảnh sơn hà mà mong…
Giặc tràn tận ải biên phòng
vắng quân vệ quốc vắng lòng trung trinh
nhất tề gầm mặt nín thinh
phường bán nước biết nhục vinh là gì
Cớ sao vận nước suy vi
trị vì bởi lũ cuồng si độn đần
thực thi mạt sách ngu dân
đưa dân tộc đến mạt bần mới kham
Vắng trang dũng liệt nước Nam
dư nhiều lắm kẻ sống tham chết từ
vắng hào kiệt vắng anh thư
vắng loa vắng hịch diệt trừ cộng nô
Cỡi trên ngọn sóng triều xô
hợp người thất thế thân cô đồng lòng
nổi lên một trận cuồng phong
sát thù trước họa diệt vong giống nòi
Hàn Dạ Lữ