TÙ CẢI TẠO:TỘI ÁC CHỐNG NHÂN LỌAI CỦA CSVN (Đỗ Ngọc Uyển)

Sau khi chiếm được chính quyền tại Miền Bắc Việt Nam vào năm 1954, Hồ Chí Minh đã bê nguyên cái mô hình “hoc tập cải tạo” của Mao Trạch … Continue reading TÙ CẢI TẠO:TỘI ÁC CHỐNG NHÂN LỌAI CỦA CSVN (Đỗ Ngọc Uyển)