Linh mục NGUYỄN HỮU LỄ: “TRƯỚC KHI LÀM LINH MỤC, TÔI LÀ MỘT NGƯỜI VIỆT NAM” (từ Nam Cali Nov.26th.2022)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

 

https://www.facebook.com/taman.nguyen.130517CA/videos/903888107443655