Hội thảo: 62 NĂM TIẾN TRÌNH TRUNG CỘNG XÂM LĂNG BIỂN ĐÔNG.Diễn giả: Ks LÊ THÀNH NHÂN (Chủ tịch Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương/ Việt Nam Quốc Dân Đảng)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

-Hội thảo trực tuyến: “62 NĂM TIẾN TRÌNH TRUNG CỘNG XÂM LĂNG BIỂN ĐÔNG”

-Diễn giả: Ks LÊ THÀNH NHÂN (Chủ tịch Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương/ Việt Nam Quốc Dân Đảng )

-Chương trình do VIỆN VIỆT NAM DÂN CHỦ tổ chức ( tiến sĩ NGUYỄN QUANG NHẤT THIÊN là đương kim Chủ tịch)

– 6:00 PM Cali – 9:00 pm NewYork (April 15th.2021)