DTV: THUYẾT MINH VIỆT NGỮ BUỔI TRANH LUẬN CUỐI CÙNG CỦA 2 ỨNG CỬ VIÊN TỔNG THỐNG HOA KỲ 2020

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Phần 1:

Phần 2: TT Trump tranh luận nảy lửa với Biden về chính sách đối ngoại